VISI Yayasan

15 Juni 2018

Pendidikan Ibnu Sina adalah : Mencipta dan Membina insan yang berilmu dan beramal shaleh serta bertaqwa kepad Allah Sub’hanahu Wata’ala demi kebahagian hidup didunia dan akhirat.

Selengkapnya